Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru dönemi 20 Mart 2017-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE* sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş idari görev yapan personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Bu faaliyette personelin mevcut kurum ve biriminde verdiği hizmetlerin kalitesini attırması, iyi uygulama örneklerini kurumuna ve birimine aktarması ve bu yönde bir tecrübe edinmesi amaçlanmaktadır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile ODTÜ arasında Erasmus+ anlaşmasının bulunması şartı aranmamaktadır. Ancak gidilen kurumun niteliği ve personelin ODTÜ’deki görevine yapacağı katkı son derece önemlidir. Üniversite dışındaki kurumlardan alınacak kabul mektupları Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından bu açıdan incelenecektir. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Anlaşmalı bir üniversiteye gidilmek istenmesi durumunda, personel hareketliliğine yönelik üniversitemizin mevcut anlaşma listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ico.metu.edu.tr/erasmus-partners

Avrupa’daki üniversiteler Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kabul edecekleri personel için haftalık özel programlar düzenleyebilmektedirler. Bu programlar Üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışan personele açık olabilmektedir. Ofisimize iletilen Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında aşağıda ilan edilen ve benzeri programlara katılınması önerilmektedir.

http://ico.metu.edu.tr/training-mobility-stt

 

1. Başvuru Koşulları (Asgari Şartlar):

  • Adayların başvuru sırasında ODTU mensubu ve fiilen görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
  • Üniversitemizde Daire Başkanlıkları, Rektörlüğe bağlı birimler, akademik bölümler ve merkezlerde memur, uzman, eğitim-öğretim planlayıcısı, çevirici, 33.madde kadrolarında çalışan personel ile 50/D kadrosunda olup tam zamanlı idari görevi bulunan personelin bu faaliyet türüne katılmaları uygun görülmektedir.
  • Adayların başvuru sırasında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğunu (minimum koşullar: YDS C, İYS 59.5, IELTS 6.0, TOEFL IBT 75) belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diploması almış olan mensuplarımızın ilgili diploma örneğini sunmaları yeterlidir. 
  • Tercih edilen kurum(lar) ile son başvuru tarihi olan 5 Mayıs 2017 tarihinden önce iletişim kurulmuş ve e-posta aracılığıyla da olsa on kabul alinmiş olması beklenmektedir.
  • Ön kabul almayan adaylar secim surecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Eğitim alma faaliyeti için yükseköğretim kurumuna gitmek isteyen mensuplarımız için ilgili ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.

2. Başvuru Belgeleri:

  • Tercih edilen üniversiteden ön kabul mektubu/mesajı (ön kabul için hazırlanmış örnek davet mektubu ekte bulunabilir)
  • Başvuru formu (ekte)
  • Yabancı dil bilgisine ait belge

Başvuru belgelerinin 5 Mayıs 2017 tarihine kadar akkol@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

3. Seçim Kriterleri

Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri ofisimizin aşağıdaki web sayfasından incelenebilir:

http://ico.metu.edu.tr/training-mobility-stt  

 

4. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken maksimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 1 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat gününün faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

Eğitim alma faaliyeti 30.09.2017-31.10.2018 tarihleri arasında gerçekleşmelidir.

 

5. Erasmus+ Hibe Miktarları

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

 

 

 

Günlük

Hibe

Miktarları

(Avro)

 

Hayat pahalılığına

Göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

 

 

 

 

 

 

1. Grup Program

Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda,

İsveç,

144

 

 

 

 

 

 

 

2. Grup Program

Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,

Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum

Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan,

Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

 

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Grup Program

Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta,

Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grup Program

Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

 

 

 

 

100-499 km arası

180

 

 

 

500-1999 km arası

275

 

 

 

2000-2999 km arası

360

 

 

 

3000-3999 km arası

530

 

 

 

4000-7999 km arası

820

 

 

 

8000 km ve üzeri

1.100

 

 

 

 

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.

 

6. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

 

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İşbirliği Ofisi'ne ulaşabilirsiniz:
akkol@metu.edu.tr
210 7180 – Burcu Akpınar

*Bir yükseköğretim kurumu, Erasmus+ Hareketlilik hibelerine başvurmak için ECHE (Erasmus Beyannamesi) sahibi olmak zorundadır. ECHE, bir yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Programı’na katılmak için başvururken ve bu programı uygularken uymak zorunda olduğu temel ilkeleri ve minimum gereklilikleri belirler.