Dear Faculty/Institute Members,

The application period for Erasmus+ KA103 Staff Mobility for Teaching Assignments (with EU Members and Programme Countries) will be held between 20/12/2022-20/01/2023.

In this call, 5 teaching staff is expected to be granted from the Erasmus+ funds.

Erasmus+ KA103 Staff Mobility for Teaching Assignments (STA) is a field of activity that allows HEI teaching staff of a Turkish higher education institution (holding ECHE*) to teach and carry joint academic/educational activities at a partner HEI (holding ECHE) in the program countries.

The receiving organisation must be a Programme Country HEI awarded with an ECHE. Before the mobility takes place, both the academic department in METU and partner HEI must sign an interinstitutional agreement. The faculty members can apply only to the agreements set up in their fields. You may visit the below website in order to find the list of current Erasmus+ agreements within the framework of Erasmus+ KA103 STA:

https://ico.metu.edu.tr/teaching-mobility-3

If applicants would like to visit a non-partner HEI, they may talk with the related institution in order to initiate Erasmus+ inter-institutional agreement which may be found in the above website (“Erasmus Agreement Draft”). The Erasmus+ inter-institutional agreement must be finalized before mobility takes place.

 

IMPORTANT NOTE: 

According to the decision of University Exchange Programs Commission made on 3 November 2016, at least 1 quota will be allocated to the Academic Departments Reporting to the Office of the President. Additional quotas will be determined in accordance with the budget available and the number of applications received from Faculties and Institutes.

 

1. Application Conditions (Minimum Requirements):

 • Applicants must be a full time member of METU and they must be actively working at METU at the time of application,

 • Applicants must be within the group employed for teaching and lecturing at METU according to the Higher Education Law No 2547. This incumbent group, based on METU personnel department are Assistant Professors, Associate Professors, Professors and Instructors/Lecturers (except those who are employed with the Law No 7100) are supposed to teach and lecture. The staff who does not fall in the category but teaches in an academic unit either part-time or at their own will (without any legal requirement of their work contract, those who are not incumbent by law such as Research/Teaching Assistants or Instructors/Lecturers-the ones employed with the Law No 7100) are not eligible to apply for this program; however, they are eligible to make an application for the Erasmus+ Program of Staff Mobility for Training.

 • Applicants can apply to the partner universities which have an Erasmus agreement set up in their own field

 • Applicants are expected to have a contact with the preferred HEI and receive an acceptance letter (or e-mail) prior to the application deadline (20 January 2023 23:59 PM).

 • Applications of those candidates who have not received pre-admission will not be evaluated in the selection process. It is sufficient to obtain approval from the academic department in which the activity will take place.

2. Application Forms:

3. Selection Criteria:

You may check this link in order to learn more about the application criteria used in the Erasmus+ KA103 STA applications.

 

Based on the evaluation of the METU Personnel Directorate (PDB) and the decision of METU Exchange Programs Selection Committee, those staff “responsible for teaching” were defined as Dr. Faculty Member, Assoc. Dr., Prof. Dr., and Lecturer (excluding those employed under the law no. 7100). Therefore, since those working in an academic department part-time, at their own will and/or invitation of a unit as well as Research Assistants and/or Lecturers (those employed under the law no. 7100) cannot apply to the program since they are not defined as “responsible for teaching”. 

4. Duration of the Activities

The teaching activity can take place between 2 days and 5 days excluding travel time. In order to provide mobility opportunity for higher number of staff, the maximum duration of the mobility period for STA is limited to 5 days (excluding travel time) by METU Exchange Programs Commission. In all cases, a teaching activity has to comprise a minimum of 8 hours of teaching per week (or any shorter period of stay). If the teaching activity/teaching hours last less than 2 days/8 hours (minimum requirement), the activity is considered as void and the grant payment is not made for the related activity.

The last day for the activity: 31.05.2023

5. Erasmus+ Grants

Groups

Countries

Daily Grant (Euro)

1. Group

United Kingdom, Denmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway

153

2. Group

Germany, Austria, Belgium, France, Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece

136

3. Group

Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, North Macedonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia

119

 

  

Daily Grant Amounts

Travel Amount by Distance

The travel amount is calculated by using the below “Distance Calculator”:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

The distance calculator is used to determine the distance between the location where the staff is resident and the place of activity. The amount of kilometer calculated by the distance calculator corresponds to the round-trip and the amount does not multiply by two.

 

Obtained “km” Value

Grant Amount (Euro)

10-99 KM

23

100 - 499 KM

180

500 - 1999 KM

275

2000 - 2999 KM

360

3000 - 3999 KM

530

4000 - 7999 KM

820

8000 KM and above

1500

 

 

 

 6. Erasmus Staff Mobility without Grant (Zero-Grant)

It is possible to participate in Erasmus staff mobility programme without grant. Those staff who would like to participate in the programme without grant need to make application and their applications need to be evaluated as the others. Those participants with zero grant have to fulfill rights and obligations of the program.

7. Additional grants for disabled participants

For disabled participants, it is possible to receive additional grants to meet their specific needs. In order for the disabled staff to be given additional grants, the beneficiary higher education institution is required to request additional grants from the Turkish National Agency. The applications for additional grants should be made during the term of the contract, but in any case up to 60 days before the contract end date. The Turkish National Agency will evaluate each application specifically and determine whether the additional grant can be granted.

 

Eray Canlar (+90 312 210 7070, ecanlar@metu.edu.tr)

Nur Seda Temur (+90 312 210 7177, nurtemur@metu.edu.tr)

 
* The Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) provides the general quality framework for European and international cooperation activities a higher education institution may carry out within Erasmus+. The award of an ECHE is a pre-requisite for all higher education institutions located in a Programme country and willing to participate in learning mobility of individuals and/or cooperation for innovation and good practices under Erasmus+

 .........

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğretim Görevlilerimiz,

Erasmus+ KA103 Personel Ders Verme Hareketliliği başvuru dönemi 20/12/2022-20/01/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Bu başvuru kapsamında 5 öğretim üyesine hibe desteği sağlanması planlanmaktadır.

Hareketliliğin 31.05.2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Erasmus+ programı uygulama el kitabına göre ''personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.''

Erasmus+ KA103 Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile ODTÜ’deki ilgili akademik birim arasında Erasmus+ anlaşmasının olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle öğretim üyelerimiz ancak kendi alanlarında yapılmış anlaşmalara başvurabilirler.  Üniversitemizin mevcut anlaşma listesine aşağıdaki web sayfasından ulaşılabilir:

https://ico.metu.edu.tr/teaching-mobility-3

Üniversitemiz (veya ilgili akademik birim) ile Erasmus+ anlaşması olmayan kurumlara gitmek isteyen öğretim elemanlarımız aynı web sayfasında bulunan anlaşma formatını kullanarak (Erasmus Agreement Draft) anlaşma yapılmasını görüşebilirler.

 

ÖNEMLİ NOT:  Üniversite Değişim Programları Komisyonu’nun  3 Kasım 2016 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, kontenjan dağılımı yapılırken Röktörlüğe bağlı akademik birimlerden öğretim elemanlarına bütçe dahilinde en az bir kota ayrılacaktır. Bütçe durumu ve fakültelerden başvuran öğretim üyelerinin sayılarına göre bu kota arttırılabilecektir.

1. Başvuru Koşulları (Asgari Şartlar):

 • Adayların başvuru sırasında ODTU mensubu ve fiilen görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

 • Adayların ders vermekle yükümlü olması ve ODTÜ’de halihazırda ders veriyor olması gerekmektedir (okutman, doktor öğretim üyesi, doçent, profesör kadrosundaki öğretim üyeleri başvurabilir.) Ders vermekle yükümlü olma şartı üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı (PDB) tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile idari ve akademik personele yönelik ilgili yönetmelik ve yönergeler esas alınarak değerlendirilmesi sonucu, PDB görüşüne istinaden ODTÜ Değişim Programları Seçim Komitesi tarafından oluşturulmuş karara göre akademik birimlerimizde ders vermekle yükümlü personel Dr. Öğretim Üyesi, Doç. Dr., Prof. Dr. ve Öğretim Görevlisi (7100 sayılı yasa ile istihdam edilenler hariç) olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, üniversitemiz bünyesinde bir akademik birimde gerek yarı-zamanlı olarak veya kendi isteği ve/ya birimin davetiyle ders veren sözleşmeli personel gerekse Araş. Gör. ve/veya Öğretim Görevlisi (7100 sayılı yasa ile istihdam edilenler) statüsündeki personelimiz yükümlü kategorisinde sayılmadıklarından dolayı “ders verme hareketliliği” programına başvuru yapamazlar. Fakat, bu grupta yer alan personelimiz Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurusunda bulunabilirler.

 • Öğretim üyelerimiz ancak kendi bölümlerinin alanından yapılmış Erasmus anlaşmalarına başvurabilirler.

 • Tercih edilen yükseköğretim kurum(ları) ile son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2023 tarihinden önce iletişim kurulmuş ve ön kabul alınmış olması beklenmektedir.

 • Ön kabul almayan adaylar secim surecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği akademik bölümden onay alınması yeterlidir.

2. Başvuru Belgeleri:

 • Tercih edilen üniversiteden ön kabul mektubu/mesajı 

 • Online başvuru formu, tüm başvuru ve sonuç işlemleri E-Devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) yürütülecektir. Adayların bu platform üzerinden başvurularını tamamlamaları ve başvuru belgelerini de bu platforma yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru platformu 20.12.2022 tarihinde açılacak ve 20.01.2023 tarihinde saat 23:59'da kapanacaktır. Başvuru formuna ilişkin rehber ekte görülebilir.

3. Seçim Kriterleri

Erasmus+ KA103 Personel Ders Verme Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterlerine buradan ulaşılabilir.

4. Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken maksimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 2 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat gününün faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

5. Erasmus+ Hibe Miktarları

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç,

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

119

 

  

Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

23 €

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

 

 

6. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu 

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

7. Engelli katılımcılar için ek hibe desteği

Engelli katılımcıların Erasmus programına katılmaları durumunda oluşabilecek ek ihtiyaçları için ek hibe desteği almaları mümkün olabilir. Seçim süreci sonunda yerleşen engelli katılımcıların ek masrafları için Ulusal Ajans’a başvuru yapılmakta ve uygun görülen masraflar ek hibe desteği ile sağlanmakatdır.

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İş Birlikleri Ofisi'ne ulaşabilirsiniz:

 

Eray Canlar (+90 312 210 7070 ecanlar@metu.edu.tr)

Nur Seda Temur (+90 312 210 7177 nurtemur@metu.edu.tr)