**An English version follows below.

 

Değerli ODTÜ Mensupları,

Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru dönemi 20/12/2022 – 20/01/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu proje kapsamında 10 personelimize hibe tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Hareketliliğin gerçekleştirilebileceği son tarih 31.05.2023'tür.

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE* sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Bu faaliyette personelin mevcut kurum ve biriminde verdiği hizmetlerin kalitesini attırması, iyi uygulama örneklerini kurumuna ve birimine aktarması ve bu yönde bir tecrübe edinmesi amaçlanmaktadır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile ODTÜ arasında Erasmus+ anlaşmasının bulunması şartı aranmamaktadırAncak gidilen kurumun niteliği ve personelin ODTÜ’deki görevine yapacağı katkı son derece önemlidir. Üniversite dışındaki kurumlardan alınacak kabul mektupları Uluslararası İş Birlikleri Ofisi tarafından bu açıdan incelenecektir. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Anlaşmalı bir üniversiteye gidilmek istenmesi durumunda, personel hareketliliğine yönelik üniversitemizin mevcut anlaşma listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ico.metu.edu.tr/erasmus-eu-agreements-0

Avrupa’daki üniversiteler Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kabul edecekleri personel için haftalık özel programlar düzenleyebilmektedirler. Bu programlar Üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışan personele açık olabilmektedir. Ofisimize iletilen Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında aşağıda ilan edilen ve benzeri programlara katılınması önerilmektedir.

https://ico.metu.edu.tr/training-mobility-4

http://staffmobility.eu/staff-week-search

1. Başvuru Koşulları (Asgari Şartlar):

 Adayların başvuru sırasında ODTU mensubu ve fiilen görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

 ODTÜ Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ODTÜ'de "üniversite personeli" olarak tanımlanan Üniversitemiz bünyesindeki tüm personel “eğitim alma hareketliliği” programına başvuru yapabilir.

 Adayların başvuru sırasında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğunu (minimum koşullar: YDS ve YÖKDİL C Seviye, ODTÜ İYS 59.5, IELTS 6.0, TOEFL IBT 75) belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diploması almış olan mensuplarımızın ilgili diploma örneğini sunmaları yeterlidir. ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından idari personele yönelik düzenlenen İngilizce kurslarının “advanced” seviyesindeki kurunun tamamladığına dair onaylı sertifika da kabul edilmektedir.   

 Tercih edilen kurum(lar) ile son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2023 tarihinden önce iletişim kurulmuş ve e-posta aracılığıyla da olsa ön kabul alınmış olması beklenmektedir.

 Ön kabul almayan adaylar seçim sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Eğitim alma faaliyeti için yükseköğretim kurumuna gitmek isteyen mensuplarımız için ilgili ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.

 

2. Başvuru Belgeleri:

 Online başvuru formu, tüm başvuru ve sonuç işlemleri E-Devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) 20.12.2022–20.01.2023 tarihleri arasında yürütülecektir. Adayların bu platform üzerinden başvurularını tamamlamaları ve başvuru belgelerini de bu platforma yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru platformu 20.01.2023 tarihinde saat 23:59'da kapanacaktır.

       

Başvuru formuna ilişkin rehber ekte görülebilir.

       

Tercih edilen üniversiteden ön kabul mektubu/mesajı (Kabul Mektubu Taslağı)

       

Yabancı dil bilgisine ait belge (başvuru sırasında yüklenmelidir)

 

3. Seçim Kriterleri

Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri ekte görülebilir.

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabı’na göre Eğitim Alma Faaliyetinde “idari personel önceliklendirilir.” Söz konusu uygulamaya istinaden; ODTÜ Personel Dairesi Başkanlığı tarafından “idari personel” kategorisinde tanımlanan personel ile Üniversitemiz uygulamalı birimlerinde çalışan ve söz konusu birimlerde iş yükü ağırlığı idari işler olan Araştırma Görevlileri ve 7100 sayılı yasa ile istihdam edilmiş Öğretim Görevlileri, Erasmus+ programları kapsamında yalnızca Eğitim Alma Faaliyetine başvuru hakkı bulunan ve bu sebeple öncelik puanı verilecek aday gruplarıdır.

Erasmus+ programları kapsamında “Eğitim Alma Faaliyeti” dışında başka hareketlilik programına başvuru hakkı olan (örn. ders verme, öğrenci öğrenim/staj, kısa doktora hareketliliği) personele, bu hakkı ve olanağı bulunmayan personel gruplarına göre fırsat eşitliği yaratmak üzere, ODTÜ Değişim Programları Seçim Komitesi kararına istinaden, öncelik puanı verilmeyecektir. Yerleştirme puanlarının yetmesi ve uygun hibe ve kota kalması durumlarında öncelik puanı verilmeyen diğer personellerin de yerleştirilmeleri yapılabilecek ve bu adaylar da Personel Eğitim Alma Faaliyeti’nden diğer gruplar gibi yararlanabilecektir. 

Üniversitemiz bünyesinde akademik birimlerde Yükseköğretim Kanunun 33. maddesine istinaden istihdam edilmiş araştırma görevlileri ile 7100 sayılı yasa ile istihdam edilen öğretim görevlileri de öncelik puanından uygunluk durumlarına bağlı olarak yararlanabileceklerdir.  Bu grupta yer alan kişilerin, başvurularında bağlı bulundukları akademik birim bünyesinde yükümlülüklerinin çoğunluğunun idari işler olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. Bu beyanları Rektörlük Uluslararası İş Birlikleri Ofisi (UİO) tarafından ilgili akademik birimler nezdinde kontrol edilerek Üniversite Değişim Programları Komitesi’nin onayı için raporlanacaktır. Uygunluk kontrolleri sırasında, UİO ilgili adaydan durumunu kanıtlayıcı ek bilgi ve belgeler isteyebilecektir.  Akademik birimlerde yükümlülüklerinin çoğunluğunun idari işler olduğu uygunluğu tespit edilen bu gruptaki adaylara Üniversite Değişim Programları Komitesi’nce öncelik puanı verilebilecektir.

4. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken maksimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 2 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat gününün faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

Eğitim alma faaliyeti 31.05.2023 tarihlerine kadar gerçekleşmelidir.

5. Erasmus+ Hibe Miktarları

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

 

 

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç,

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

119

 

 

 

Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

23 €

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

 

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.

6. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İş Birlikleri Ofisi'ne ulaşabilirsiniz:

 

Eray Canlar (+90 312 210 7070, ecanlar@metu.edu.tr)

Nur Seda Temur (+90 312 210 7177, nurtemur@metu.edu.tr)

 

*Bir yükseköğretim kurumu, Erasmus+ Hareketlilik hibelerine başvurmak için ECHE (Erasmus Beyannamesi) sahibi olmak zorundadır. ECHE, bir yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Programı’na katılmak için başvururken ve bu programı uygularken uymak zorunda olduğu temel ilkeleri ve minimum gereklilikleri belirler.

……………………………………………

Dear METU staff members,

Erasmus+ Staff Training Mobility applications will be open between 20/12/2022-20/01/2023. Within the scope of this project, it is planned to allocate Erasmus grants to 10 METU personnel.

The very last date on which the mobility can be conducted is 31.05.2023.

Erasmus staff training mobility is the field of activity that allows the staff employed in an ECHE holding higher education institution in Turkey to receive training in one of the program countries. Within the scope of this activity, it is possible for the beneficiary to receive various trainings (such as on-the-job trainings, observations etc.) in order to improve their skills in the subjects related to their current employment. The aim is to increase the quality of the services provided by the personnel in the current institution / unit, to transfer good practice examples to their institution, and to gain related experience in their respective fields. Attendance to conferences cannot be supported within this mobility activity.

Within the scope of Erasmus+ KA103 Staff Training Mobility, there is no requirement to have an Erasmus+ agreement between the institution to be visited and METU. However, the quality of the institution and the contribution to the staff’s duties at METU are important. Acceptance letters from institutions different from universities will be examined by the International Cooperation Office. The suitable institutions can be education centers, research centers, higher education institutions or any other institution that fits the definition of the training.

In case a university with an interinstitutional agreement is preferred, the current list of agreements of our university for personnel mobility can be accessed from the link below:

https://ico.metu.edu.tr/erasmus-eu-agreements-0

For Erasmus+ Staff Training mobility, the universities organize international staff weeks. It is highly advised to prefer international staff weeks to conduct Erasmus+ Staff Training mobilities:

https://ico.metu.edu.tr/training-mobility-4

http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

1-   Application Requirements:

·    Candidates must be a METU member and actively working at the time of application.

·    All personnel of our university, defined as "university personnel" in METU by the METU Personnel Department, can apply for the “training mobility” program.

·   Candidates must certify that they have sufficient foreign language knowledge (minimum: YDS and YÖKDİL C Level, METU EPE 59.5, IELTS 6.0, TOEFL IBT 75) at the time of application. It is sufficient for those who have received a bachelor's or master's degree, from a university where a medium of teaching is English, to submit a copy of the relevant diploma.

·    It is mandatory that the institution, where the training will take place, will be contacted before the application deadline, 20 January 2023, and pre-approval has been received, albeit via e-mail.

 

2-     Application Documents:

 ·   Online application form, all applications will be carried out on the E-Government Career Gate platform  ( https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ ) between 20.12.2022 and 20.01.2023. Candidates must complete their applications through this platform and upload their application documents to this platform. The application platform will close on 20.01.2023 at 23:59.

·    Application Guide can be found here.

·    Pre-admission letter/message from the preferred university (Draft Acceptance Letter)

·   English document (must be uploaded at the time of application).

 

3-    Selection Criteria:

 The selection criteria used in Erasmus+ KA103 Personnel Mobility for Training applications can be seen here.

The personnel groups that will be given priority points are as follows: Those defined in the "administrative personnel" category by the Personnel Department, research assistants working in the administrative units of our university and lecturers employed under the law 7100. However, personnel who have the right to apply for a mobility program in addition to training mobility (those within the academic department with the titles Assist. Prof.Dr., Assoc. Prof. Dr. Prof. Dr. and Lecturers as well as Research Assistants who work within academic departments for the continuation of academic duties.) will not receive priority points.

Research assistants employed in academic units of our university pursuant to Article 33 of the Higher Education Law and lecturers employed by law no. 7100 will also be able to benefit from priority points depending on their eligibility by providing additional proof documents to International Cooperations Office.

 

4-   Minimum and Maximum Periods of Mobility:

The activity period for staff training mobility is determined as minimum 2 working days and maximum 5 days excluding travel. In staff training mobility, in cases where the beneficiary performs activity for less than 2 days in the certificate of participation, the activity is considered invalid and no grant payment is made to the beneficiary. While calculating the grant, a grant is provided for 2 days of travel in addition to a maximum of 5 days of activity. However, in order for the travel day grant to be granted, the travel day must not be included in the activity period.

Training activity should take place until 31.05.2023.

 

Erasmus Grant Amounts

Groups

Countries

Daily Grant (Euro)

1. Group

United Kingdom, Denmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway

153

2. 

Group

Germany, Austria, Belgium, France, Cyprus, Netherlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece

136

3. 

Group

Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, North Macedonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia

119

 

 

 

Travel Support Amount by Distance

Obtained “km” Value

Grant Amount (Euro)

10-99 KM

23 €

100 - 499 KM

180

500 - 1999 KM

275

2000 - 2999 KM

360

3000 - 3999 KM

530

4000 - 7999 KM

820

8000 KM and above

1500

 

 

The amount of travel support to be paid to the personnel benefiting from the personnel mobility activity should be calculated using the "Distance Calculator". The distance calculator is available at the link below:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Beneficiaries with disabilities participating in the Erasmus+ Program can be given additional grants to assist their special needs in addition to the standard grants they receive. In order to be able to give more grants to disabled students and staff, an additional grant request from the Center should be requested by the beneficiary higher education institution. Additional grant requests can be made within the contract period, but in any case, up to 60 days before the end of the contract. The Center evaluates each application individually; It decides whether an additional grant can be given and, if so, the appropriate amount of grant. Application forms are published on the Center's website [https://goo.gl/srJwkS].

6. Zero Grant Possibility:

Personnel can participate in the activity without receiving a grant if they want and have the approval of the institution/unit manager. The difference of the non-grant personnel is that the personnel are not included in the budget calculations and no payment is made to them. Failure to receive a grant is not a reason for staff not to be included in the selection process. In order to benefit from the activity without a grant, an application must be made and the application must be evaluated together with other applications.

For questions about the program, you can contact the International Cooperations Office:

Eray Canlar (+90 312 210 7070, ecanlar@metu.edu.tr)

Nur Seda Temur (+90 312 210 7177, nurtemur@metu.edu.tr)

 

*A higher education institution must have an ECHE (Erasmus Declaration) to apply for Erasmus+ Mobility grants. ECHE determines the basic principles and minimum requirements that a higher education institution has to comply with when applying to participate in the Erasmus+ Program and applying this program.