Değerli ODTÜ Mensupları,

 

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2. başvuru dönemi (2019-2022 proje dönemi kapsamında) 24 Mayıs-15 Haziran, 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Bu faaliyet kapsamında idari görev yapmak üzere istihdam edilen personelin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri, organize personel hareketliliği haftaları gibi) alması mümkündür. Bu faaliyette personelin mevcut kurum ve biriminde verdiği hizmetlerin kalitesini attırması, iyi uygulama örneklerini kurumuna ve birimine aktarması ve bu yönde bir tecrübe edinmesi amaçlanmaktadır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile ODTÜ arasında Erasmus+ anlaşmasının bulunması şartı aranmamaktadır. Anlaşmalı bir üniversiteye gidilmek istenmesi durumunda, personel hareketliliğine yönelik üniversitemizin mevcut anlaşma listesi ekte görülebilir.

Ayrıca personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede bir işletmeye gidebilmesi de mümkün değildir; hareketlilik gerçekleştirilecek kurumun bir yükseköğretim kurumu olması beklenmektedir. 

 

1. Başvuru Koşulları

 

  • Adayların başvuru sırasında ODTU mensubu olmaları ve fiilen görev yapmaları gerekmektedir.
  • Üniversitemizde Daire Başkanlıkları, Rektörlüğe bağlı birimler, akademik bölümler ve merkezlerde memur, uzman, eğitim-öğretim planlayıcısı, çevirici, 33.madde kadrolarında çalışan personelin bu faaliyet türüne katılmaları uygun görülmektedir. 50/D kadrosundaki personelden yalnızca tam zamanlı idari görevi bulunan personelin bu faaliyet türüne katılması uygundur.
  • Adayların başvuru sırasında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğunu (minimum koşullar: YDS/YÖKDİL C, İYS 59.5, IELTS 6.0, TOEFL IBT 75) belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden lisans veya lisans üstü diploması almış olan mensuplarımızın ilgili diploma örneğini sunmaları yeterlidir. ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından idari personele yönelik düzenlenen İngilizce kurslarının “advanced” seviyesindeki kurunun tamamladığına dair onaylı sertifika da kabul edilmektedir.    
  • Adaylar en fazla 3 ülke için başvuru yapabilirler. Birden fazla ülkeye başvuran adayların en çok istedikleri ülkeyi ilk tercihlerine yazmaları ve tercihlerini sıralamaları gerekmektedir.
  • Başvurulan her ülke için bir üniversiteden ön kabul alınması gerekmektedir. Tercih edilen kurum(lar) ile son başvuru tarihi olan 15 Haziran 2022 tarihinden önce iletişim kurulmuş ve e-posta aracılığıyla da olsa on kabul alınmış olması beklenmektedir.
  • Ön kabul almayan adaylar secim surecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.

2. Başvuru Belgeleri

  • Online başvuru formu; tüm başvuru ve sonuç işlemleri E-Devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden (https://portal.ua.gov.tr/) yürütülecektir. Adayların bu platform üzerinden başvurularını tamamlamaları ve başvuru belgelerini de bu platforma yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru platformu 15.06.2022 tarihinde saat 23:59'da kapanacaktır. Başvuru formuna ilişkin rehber ekte görülebilir. 
  • Tercih edilen üniversiteden alınan onaylı ön kabul mektubu/mesajı (ön kabul için hazırlanmış örnek davet mektubu ekte bulunabilir): üniversitelerin kendi davet mektuplarını kullanmaları veya e-posta ile onay vermeleri de mümkündür. İlgili ön kabul, online başvuru formuna yüklenecektir. 
  • Yabancı dil bilgisine ait belge (online başvuru formuna yüklenecektir). 
  • Başvuru belgelerinin 15 Haziran 2022 tarihine kadar online başvuru formuna yüklenerek başvurunun tamamlanması gerekmektedir.

 

3. Seçim Kriterleri

 

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri ekte görülebilir.

 

4. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgari ve Azami Süreler

 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü olmalıdır. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken minimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 2 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat günlerinin faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

 

Üniversitemiz bünyesinde daha çok sayıda personelin programdan yararlanmasını sağlamak amacıyla, ilgili ülkenin bütçesine göre, maksimum hareketlilik süresi 1 veya 2 hafta olarak belirlenmiştir. Talebin yüksek olması durumunda, hareketlilik süresi tüm ülkeler için 1 hafta ile sınırlandırılabilecektir.

 

Partner listesindeki “Maksimum Hareketlilik Süresi” kısmı, ilgili ülkede hibelendirilebilecek maksimum faaliyet süresini göstermektedir. Bir haftadan daha uzun hareketlilikleri desteklemek üzere hibe bulunan ülkelerde, yalnızca bir başvuru olması durumunda, tüm ülke bütçesinin bir adaya verilmesi mümkündür. Birden fazla başvuru olması durumunda ise mevcut ülke bütçesi, program kuralları kapsamında en yüksek puanlı adaylar arasında min. 1 hafta olacak şekilde paylaştırılacaktır.

 

Eğitim alma faaliyetinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar gerçekleşmesi gerekmektedir. Yararlanıcıların 31 Temmuz 2022 tarihinden sonra faaliyete katılmaları mümkün değildir.

 

5. Erasmus+ Hibe Miktarları

 

5. 1. Erasmus+ Günlük Hibe Miktarları

 

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma faaliyetinden yararlanacak personele verilecek olan gündelik hibe miktarı tüm ülkeler için günlük 180 Avro’dur. 14 günü aşan hareketliliklerde günlük hibe miktarı 126 Avro olmaktadır. Programdan hibesiz olarak yararlanmak da mümkündür.

 

Toplam seyahat süresinin 2 günü aştığı durumlarda aşan günler için hibe ödenmemektedir (seyahat günleri için maksimum 2 günlük ödenir). Seyahat günleri adına bireysel hibe ödemesi yapılabilmesi için seyahat günlerinin, eğitim alma faaliyetinin gerçekleştiği günlerden farklı günlerde gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

5.2. Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir.

Seyahat desteği çift yönlü bilet ücretinden bağımsız olarak verilmektedir. Gidiş-dönüş bilet ücreti toplam seyahat desteğinden fazla olursa ek seyahat desteği verilmeyecek, az olursa kalan meblağ geri istenmeyecektir.

Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

 

 

 

 

100-499 km arası

180

 

 

 

500-1999 km arası

275

 

 

 

2000-2999 km arası

360

 

 

 

3000-3999 km arası

530

 

 

 

4000-7999 km arası

820

 

 

 

8000 km ve üzeri

1.500

 

 

 

 

5.3. Örnek Hibe Hesaplaması

Örneğin Arnavutluk’ta gerçekleşecek 5 günlük eğitim alma faaliyeti için aşağıdaki şekilde hibe hesaplaması yapılır:

180*5 (hareketlilik günleri) + 180*2 (seyahat günleri) + 275 (seyahat desteği) = 1535 €.

6. Hibesiz Yararlanma Durumu

 

İdari personelin kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılması mümkündür. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

7. Engelli Yararlanıcılar için Ek Hibe Desteği

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.

 

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne ulaşabilirsiniz: Burcu Akpınar, akkol@metu.edu.tr; 210 7180