Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları (2019-2021  Proje Bütçesi) (AB Üye Ülkeleri ve Program Ülkeleri)

Değerli ODTÜ Mensupları,

Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru dönemi 15 Şubat 2020 – 15 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sonuçların Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı başı gibi açıklanması beklenmektedir. Eğitim alma faaliyeti 15.06.2020-31.05.2021 (hareketin gerçekleştirilebileceği en son tarih) tarihleri arasında gerçekleşmelidir.

Bu proje kapsamında 20 idari personelimize hibe tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE* sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş idari görev yapan personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Bu faaliyette personelin mevcut kurum ve biriminde verdiği hizmetlerin kalitesini attırması, iyi uygulama örneklerini kurumuna ve birimine aktarması ve bu yönde bir tecrübe edinmesi amaçlanmaktadır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile ODTÜ arasında Erasmus+ anlaşmasının bulunması şartı aranmamaktadır. Ancak gidilen kurumun niteliği ve personelin ODTÜ’deki görevine yapacağı katkı son derece önemlidir. Üniversite dışındaki kurumlardan alınacak kabul mektupları Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından bu açıdan incelenecektir. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Anlaşmalı bir üniversiteye gidilmek istenmesi durumunda, personel hareketliliğine yönelik üniversitemizin mevcut anlaşma listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ico.metu.edu.tr/erasmus-eu-agreements-0

Avrupa’daki üniversiteler Erasmus+ KA103 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kabul edecekleri personel için haftalık özel programlar düzenleyebilmektedirler. Bu programlar Üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışan personele açık olabilmektedir. 

http://staffmobility.eu/staff-week-search

1. Başvuru Koşulları (Asgari Şartlar):

 • Adayların başvuru sırasında ODTU mensubu ve fiilen görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
 • Üniversitemizde Daire Başkanlıkları, Rektörlüğe bağlı birimler, akademik bölümler ve merkezlerde memur, öğretim görevlisi (eski uzman, eğitim-öğretim planlayıcısı, çevirici), 33.madde kadrolarında çalışan personel ile 50/D kadrosunda olup tam zamanlı idari görevi bulunan personelin bu faaliyet türüne katılmaları uygun görülmektedir.
 • Adayların başvuru sırasında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğunu (minimum koşullar: YDS C, İYS 59.5, IELTS 6.0, TOEFL IBT 75) son 5 yılda alınmış sınav sonuçları ile  belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diploması almış olan mensuplarımızın ilgili diploma örneğini sunmaları yeterlidir. 
 • ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından idari personele yönelik düzenlenen İngilizce kurslarının “advanced” seviyesindeki kurunun tamamladığına dair onaylı sertifika da kabul edilmektedir.   
 • Herhangi bir sınav sonucu veya yukarıda bahsi geçen belgelere sahip olmayan personelimiz için  18 Nisan 2020  tarihinde ODTÜ YDYO tarafından başvuruda bulunan idari personele yönelik bir İngilizce sınavı düzenlenecektir. İlgili sınavın geçerli olabilmesi için minimum 60 puan alınması gerekmektedir. İlgili sınava girmeyi düşünen personelin başvuru belgesinde sınava gireceğini belirtmesi gerekmektedir. Yalnızca başvuru formunda sınava gireceğini belirten adayların isimleri YDYO’a bildirilecektir.
 • Tercih edilen kurum(lar) ile son başvuru tarihi olan 15 Nisan 2020  tarihinden önce iletişim kurulmuş ve e-posta aracılığıyla da olsa on kabul alinmiş olması beklenmektedir. On kabul belgesi yanı sıra “mobility agreement staff mobility for training” belgesinin de doldurulmuş ve  görev yapılan üst birim yöneticisi tarafından onaylanması gerekmektedir. 
 • Hem kabul mektupları hem de "training agreement for staff mobility" belgeleri UİO tarafından gidilen eğitimin ODTÜ'de görev yapılan bölüm/ pozisyon ile bağlantısı açısından incelenecektir.
 • Ön kabul almayan adaylar secim surecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Eğitim alma faaliyeti için yükseköğretim kurumuna gitmek isteyen mensuplarımız için ilgili ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.

2. Başvuru Belgeleri:

Başvuru belgelerinin 15 Nisan 2020 tarihine aşağıdaki adresten doldurulacak başvuru formuna yüklenmesi gerekmektedir.

 • Mobility agreement staff mobility for training  ( Bu belgenin doldurulması ve ODTÜ de bağlı bulunulan birimin üst düzey yöneticisine imzalatılarak forma yüklenmesi gerekmektedir. Bu aşamada karşı kurumdan imza alınmasına gerek bulunmamaktadır) 
 • Yabancı dil bilgisine ait belge veya başvuru formunda sınav başvurusunun yapılmış olması 
 • Başvuru formu: https://forms.gle/DGQxKajWQHmZsTUQ6

3. Seçim Kriterleri

Erasmus+ KA103 Personelğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri ne buradan ulaşılabilir. 

4. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken maksimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 1 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat gününün faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

5. Erasmus+ Hibe Miktarları

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Hayat Pahalılığına Göre Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

        Günlük Hibe Miktarları

 

1. Grup Program

Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 

         153 Avro

2. Grup Program

Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

       136 Avro

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan 

       119 Avro

Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Uzaklık

Seyahat Hibesi

10-99 km

 20 €

100-499 km

 180 €

500-1999 km 

 275 €

2000-2999 km

 360 €

3000-3999 km 

 530 €

4000-7999 km

 820 €

8000 km

 1500 €

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.

6. Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İşbirliği Ofisi'ne ulaşabilirsiniz:
sbetul@metu.edu.tr

210 7178 – Dr.Betül Bulut Şahin (Avrupa ile Değişim Programları Koordinatörü)

*Bir yükseköğretim kurumu, Erasmus+ Hareketlilik hibelerine başvurmak için ECHE (Erasmus Beyannamesi) sahibi olmak zorundadır. ECHE, bir yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Programı’na katılmak için başvururken ve bu programı uygularken uymak zorunda olduğu temel ilkeleri ve minimum gereklilikleri belirler.